Ouderraad

 

De Ouderraad

Doel

De ouderraad is actief betrokken bij het organiseren van activiteiten en evenementen voor de leerlingen.
De ouderraad stelt het bedrag van de ouderbijdrage vast en zorgt voor het innen en het beheer daarvan.
De ouderraad vergadert circa elke 6 weken; dit is ongeveer 6 keer per jaar. Een leerkracht sluit hierbij aan.
De algemene infoavond is de afsluiting van het schooljaar. De vergaderdata staan op de schoolkalender en de notulen worden op de website openbaar gemaakt.
Voor vragen en opmerkingen kunt u zich melden bij een van de leden van de Ouderraad.
Daarnaast nemen de leden van het dagelijks bestuur plaats in de geledingenvergaderingen.

Ouderhulp

Voor de ouders zijn er volop mogelijkheden om extra betrokken te worden bij het reilen en zeilen op school. Er kan bijvoorbeeld geholpen worden bij de activiteiten die door het Team en de Ouderraad vastgesteld worden.
Activiteiten georganiseerd door de Ouderraad en waarvoor u benaderd wordt d.m.v. een intekenlijst aan het begin van het schooljaar zijn: Kinderboekenweek, St. Nicolaas, advent, kerstmis, carnaval, Pasen, sportdag, schoolproject, fotowerkgroep en schoolkrant.
Er zijn ook activiteiten die door school georganiseerd worden en waarvoor u benaderd wordt door het team:
Culturele activiteiten, excursies, gym, zwemmen, projecten, slotmanifestatie en schoolreis.

Ouderbijdrage

Eens per jaar wordt een (vrijwillige) ouderbijdrage gevraagd. De ouderraad beheert deze gelden.
Het bedrag voor het schooljaar 2012-2013 is vastgesteld op: € 30,-- per kind.
Gezinnen met meer kinderen hebben de mogelijkheid dit bedrag in termijnen te betalen.
De bijdrage wordt o.a. gebruikt om alle activiteiten van de werkgroepen, ook het schoolreisje, van noodzakelijk budget te voorzien. Indien de ouderbijdrage niet wordt betaald, kan het kind uitgesloten worden van deelname aan de betreffende activiteiten.
Daarnaast wordt het culturele evenement uit deze gelden betaald.
Ouders die prijs stellen op een schriftelijke overeenkomst kunnen hierover contact opnemen met de school of ouderraad.
Voor de schoolverlaters wordt een aparte bijdrage van de ouders gevraagd.
Verdere informatie is te vinden in het financiële jaarverslag van de ouderraad.